Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden gebruiken we bepaalde woorden met speciale betekenissen. Hier zijn ze:

  • StoryManagement: Dat ben ik, Erik Mathlener. Je kent me als de persoon achter StoryManagement. Mijn adres is Van Boelenslaan 12 in Beetsterzwaag. Ik sta ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 01149200.
  • Klant: Dit kan een persoon zijn, of een bedrijf, die met StoryManagement een afspraak maakt.
  • Overeenkomst: Dit is simpelweg de afspraak tussen StoryManagement en de klant.
  • Deelnemer: Iedereen die meedoet aan een van onze activiteiten, zoals een training, workshop, presentatie, consult, of coachingstraject.
  • Activiteit: Dit zijn de dingen die we organiseren, zoals trainingen, workshops, presentaties en dergelijke.
  • Medewerker: Dat ben ik of iemand anders van mijn team die namens StoryManagement de afspraken met klanten regelt.
  • Materialen: Alles wat we maken of delen, zoals adviezen, concepten, offertes, lesmaterialen, boeken en digitale bestanden.
  • Website: Onze plek op het internet, waarvan www.storymanagement.nl er een is.

Artikel 2. Hoe zit het in elkaar?

2.1. Deze regels gelden voor alles wat we samen afspreken. Of het nu om offertes, aanbiedingen of andere zaken gaat.

2.2. Als we voor een opdracht andere mensen moeten inschakelen, dan gelden deze regels ook voor die situaties.

2.3. Andere regels die de klant misschien heeft, gelden niet voor ons. Hier gelden alleen onze regels.

2.4. Als sommige regels toch niet geldig blijken te zijn, dan blijven de andere regels gewoon van kracht. We zorgen dan voor nieuwe regels die hetzelfde doel hebben.

2.5. Als we soms wat soepeler lijken om te gaan met deze regels, wil dat niet zeggen dat we ze in andere gevallen niet serieus nemen. We behouden altijd het recht om deze regels strikt te handhaven.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

3.1. Onze aanbiedingen en prijsopgaven zijn gegeven zonder verplichtingen.

3.2. Het is belangrijk dat de klant de informatie die ze aan ons geven klopt en volledig is. Onze offertes zijn gebaseerd op die gegevens.

3.3. Als er duidelijke fouten of vergissingen op onze website, in offertes, e-mails of afspraken staan, zijn we daar niet aan gebonden.

3.4. Als je een bedrijf bent, zijn onze prijzen in euro’s en zonder btw, tenzij we anders zeggen.

3.5. Als je een consument bent, zijn onze prijzen in euro’s en inclusief btw.

3.6. Alles wat we in een offerte aanleveren, blijft ons eigendom. Als we erom vragen, geef het dan alsjeblieft aan ons terug.

3.7. Onze samenwerking begint zodra jij onze offerte accepteert, schriftelijk, via e-mail, of gewoon mondeling. Als je op een andere manier aangeeft akkoord te gaan, geldt dat ook.

Artikel 4. Wijzigingen

4.1. Normaal gesproken kunnen afgesproken activiteiten niet door jou worden geannuleerd, tenzij we daarvoor in de offerte of overeenkomst iets anders hebben afgesproken.

4.2. Als je een activiteit wilt annuleren of verzetten naar een andere datum of locatie, houd er dan rekening mee dat er extra kosten bij kunnen komen. We brengen deze kosten in rekening als dat nodig is.

4.3. Soms, als er overmacht is (zoals beschreven in artikel 10), kunnen we de datum, tijd of locatie van een activiteit wijzigen. Als dat gebeurt, laten we je dat zo snel mogelijk weten, via de telefoon of e-mail.

4.4. Als we door de omstandigheden de datum, tijd of locatie niet kunnen veranderen, bijvoorbeeld omdat we als spreker optreden bij een evenement dat door jou is georganiseerd op een vaste datum en locatie, of omdat de overmacht kort voor de activiteit plaatsvindt, dan proberen we een geschikte vervanger te vinden. Als dat niet lukt, behouden we ons het recht voor om de overeenkomst te beëindigen vanwege overmacht. In dat geval zijn we niet aansprakelijk voor eventuele schade die je hierdoor ondervindt.

4.5. We kunnen besluiten om de overeenkomst (deels) door anderen te laten uitvoeren.

4.6. Als we de overeenkomst veranderen, kan dat gevolgen hebben voor de kosten of andere zaken. We proberen je dit van tevoren te vertellen.

4.7. Als we denken dat het nodig is, kunnen we het programma van de activiteit aanpassen. Ook dit vertellen we je zo vroeg mogelijk.

Artikel 5. Kwaliteit

5.1. Elke overeenkomst betekent dat we ons uiterste best zullen doen, met de benodigde zorg en expertise, om aan onze verplichtingen te voldoen. We kunnen echter niet garanderen dat we altijd het beoogde resultaat zullen bereiken. Succes hangt af van de samenwerking tussen ons, de inzet van de deelnemer, en omstandigheden waarop we geen controle hebben.

5.2. We zullen nooit werkzaamheden uitvoeren die in strijd zijn met onze professionaliteit, rechten van anderen, wettelijke verplichtingen, of wat algemeen aanvaard is.

5.3. Als we een termijn hebben afgesproken voor de uitvoering van werkzaamheden, houd er dan rekening mee dat deze termijn slechts een schatting is. Als we niet op tijd zijn, betekent dit niet automatisch dat je recht hebt op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst, of het opschorten van verplichtingen tegenover ons.

Artikel 6. Wat jij moet doen

6.1. Zorg ervoor dat je ons alle nodige gegevens, spullen en faciliteiten op tijd en in goede staat geeft, zoals we aangeven voor de overeenkomst. Als je dit niet doet, kunnen we de uitvoering van de overeenkomst stopzetten en eventuele extra kosten door vertraging in rekening brengen.

6.2. Doe niets dat ons belet om onze opdracht goed uit te voeren.

6.3. Houd ons op de hoogte van alle feiten en omstandigheden die belangrijk kunnen zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Als je persoonlijke gegevens veranderen, zoals je adres of telefoonnummer, laat het ons dan zo snel mogelijk schriftelijk of via e-mail weten.

6.4. Zorg ervoor dat de deelnemer die je hebt aangemeld voor de activiteit zich aan de bepalingen in deze algemene voorwaarden houdt. Jij bent verantwoordelijk voor het gedrag van de deelnemer.

Artikel 7. Gedrag van deelnemers tijdens een activiteit

7.1. Als iemand zich misdraagt en de activiteit verstoort, kunnen we besluiten om hen de toegang te ontzeggen. In dat geval moet er nog steeds betaald worden en kunnen we eventuele schade verhalen.

7.2. We verwachten dat deelnemers actief meedoen aan de activiteit.

7.3. Tijdens de activiteit is het een no-go om alcohol of drugs te gebruiken.

7.4. Roken op de locatie is ook niet toegestaan.

7.5. Tijdens de activiteit willen we niet gestoord worden door telefoontjes, sms’jes of e-mails, tenzij we toestemming hebben gegeven.

7.6. Als deelnemers om welke reden dan ook niet op tijd zijn, moet de afgesproken vergoeding nog steeds betaald worden.

7.7. Als deelnemers schade veroorzaken en dit niet op henzelf verhaald kan worden, moet de klant die de deelnemers heeft aangemeld voor de activiteit de kosten van de schade betalen.

Artikel 8. Betaling

8.1. Je moet de facturen die je van ons krijgt betalen binnen de termijn die op de factuur staat.

8.2. Als je het bedrag dat we vooraf hebben gefactureerd niet op tijd betaalt, kunnen we de uitvoering van de overeenkomst opschorten totdat je de volledige openstaande factuur hebt betaald. We zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade die je oploopt door deze opschorting.

8.3. Als je te laat betaalt, moet je rente betalen, zoals wettelijk bepaald. Ook moeten alle incassokosten worden betaald, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk. De kosten variëren afhankelijk van of je een bedrijf of een consument bent.

8.4. Als je als klant liquideert, failliet gaat, of surseance van betaling aanvraagt, worden onze vorderingen en jouw verplichtingen jegens ons meteen opeisbaar.

8.5. Als je nog openstaande facturen hebt, kunnen we de afgifte van zaken opschorten die we voor jou in verband met de overeenkomst hebben. We geven ze pas terug als alles is betaald.

Artikel 9. Klachten

9.1. Als je vindt dat er iets niet in orde is met ons werk, laat het ons dan direct weten. Beschrijf zo goed mogelijk wat er mis is, zodat we kunnen reageren.

9.2. Na het melden van de klacht, geef ons de kans om te onderzoeken wat er aan de hand is en om eventueel de werkzaamheden te herstellen.

9.3. Het onderzoeken van een klacht betekent niet automatisch dat we toegeven dat er iets mis is met ons werk.

9.4. Klachten betekenen niet dat je niet meer hoeft te betalen.

9.5. Als het niet mogelijk of zinvol is om de overeengekomen werkzaamheden te herstellen, zijn we alleen aansprakelijk volgens de voorwaarden in artikel 13 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 10. Overmacht

10.1. Als we door overmacht niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen, begrijp dan dat dit buiten onze controle ligt.

10.2. Overmacht omvat zaken zoals extreem weer, natuurrampen, diefstal, brand, terrorisme, rellen, oorlog, obstakels door derden, ziekte, verkeersproblemen, ongelukken, stakingen, internet- of energiestoringen, computervirussen of hacking door derden, gegevensverlies als gevolg van computerstoring en overheidsmaatregelen.

10.3. Ook een niet-toerekenbare fout van een derde partij die wij inschakelen, wordt als overmacht beschouwd.

Artikel 11. Ontbinding van de overeenkomst

11.1. Als jij je verplichtingen niet nakomt en na een waarschuwing nog steeds niet aan je verplichtingen voldoet, kunnen we de overeenkomst ontbinden. In sommige gevallen waarin nakoming onmogelijk is, hoeven we je geen waarschuwing te sturen.

11.2. We kunnen ook de overeenkomst ontbinden als er omstandigheden zijn die nakoming onmogelijk maken of als het niet redelijk is om de overeenkomst te behouden.

11.3. Als jij failliet gaat, surseance van betaling aanvraagt, niet aan je schulden kunt voldoen, je bedrijf beëindigt, onder curatele wordt gesteld of een bewindvoerder krijgt, kunnen we de overeenkomst ook ontbinden.

11.4. Als we de overeenkomst ontbinden, zijn we niet verplicht om eventuele directe of indirecte schade te vergoeden die jij hebt geleden.

11.5. Als we de overeenkomst ontbinden of opschorten, brengen we je in rekening voor het werk dat tot aan dat moment is uitgevoerd. We behouden ook ons recht op schadevergoeding voor eventuele verliezen als gevolg van de ontbinding of opschorting, zoals verlies van inkomsten.

Artikel 12. Geheimhouding

12.1. We zullen vertrouwelijke informatie niet delen. Informatie is vertrouwelijk als het ons is verteld of als het duidelijk vertrouwelijk is.

12.2. Als de wet ons dwingt om vertrouwelijke informatie vrij te geven en we geen wettelijk recht op geheimhouding hebben, dan ben jij niet gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden of om schadevergoeding te eisen als gevolg van deze openbaarmaking.

Artikel 13. Aansprakelijkheid en verjaring

13.1. Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor schade aan zichzelf of anderen tijdens de activiteit.

13.2. StoryManagement is niet aansprakelijk voor schade die:

a. Buiten onze controle valt, zoals beschreven in artikel 10.

b. Voortkomt uit jouw eigen acties, die van je medewerkers, of anderen die jij hebt ingeschakeld.

13.3. Zorg ervoor dat de informatie die je ons geeft juist en volledig is. We dragen geen verantwoordelijkheid voor schade door onjuiste informatie of het opvolgen van jouw instructies. Je beschermt StoryManagement tegen eventuele claims hierover.

13.4. Wees je bewust dat er fouten op de website kunnen staan.

13.5. Deelnemers moeten altijd onze aanwijzingen en gedragsregels volgen. Als ze dat niet doen, ben jij samen met hen verantwoordelijk voor eventuele schade.

13.6. We nemen geen verantwoordelijkheid voor lichamelijke, geestelijke of andere schade die voortkomt uit deelname aan de activiteit.

13.7. De deelnemer draagt zelf de verantwoordelijkheid voor hun keuzes en gedrag, zowel tijdens als na de activiteit.

13.8. StoryManagement is niet aansprakelijk als de deelnemer de inhoud van de activiteit verkeerd begrijpt.

13.9. We zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, beschadiging of zoekraken van jouw spullen op ons terrein of op de locatie van de activiteit.

13.10. Gegevens kunnen soms verminkt raken of verloren gaan bij verzending via telecommunicatie.

13.11. Als het resultaat van onze werkzaamheden niet aan jouw verwachtingen voldoet, kunnen we daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.

13.12. We dragen geen verantwoordelijkheid voor indirecte schade, zoals gederfde winst, reputatieschade of bedrijfsstagnatie.

13.13. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat onze verzekeraar uitkeert. Als de verzekeraar niet uitkeert, is onze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat je hebt betaald voor onze diensten, voor zover dit relevant is.

13.14. De aansprakelijkheidsbeperkingen in deze voorwaarden zijn niet van toepassing als de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van ons of onze medewerkers.

13.15. Als je ontevreden bent over onze diensten of ons handelen, moet je binnen 1 jaar een juridische procedure starten. Na dat jaar vervalt je recht om een claim in te dienen.

13.16. Als je onze verplichtingen niet nakomt of onrechtmatig handelt, ben je aansprakelijk voor de schade die wij daardoor direct of indirect lijden.

Artikel 14. Intellectuele eigendomsrechten

14.1. Tenzij we schriftelijk anders afspreken, blijven de intellectuele eigendomsrechten op de materialen volledig bij ons.

14.2. We geven jou het recht om de materialen alleen binnen jouw organisatie te gebruiken, nadat je aan al je betalingsverplichtingen hebt voldaan.

14.3. Zonder onze toestemming mag je de materialen niet delen, openbaar maken of kopiëren op welke manier dan ook.

14.4. We behouden het recht om het werk dat we voor jou hebben gedaan te gebruiken voor onze eigen promotie.

14.5. Als je inbreuk maakt op onze intellectuele eigendomsrechten, ben je aansprakelijk voor de schade die wij daardoor lijden.

14.6. Je vrijwaart ons voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op door jou verstrekte materialen of gegevens die we gebruiken bij de uitvoering van de overeenkomst.

14.7. Zonder onze toestemming mag je geen opnamen maken (zowel beeld als geluid) van de activiteit.

14.8. Zonder onze toestemming mag je teksten, afbeeldingen, foto’s, enz. die op de website staan niet kopiëren of gebruiken voor commerciële doeleinden, of het nu een exacte kopie is of een bewerking van het origineel op de website.

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1. Op al onze overeenkomsten en juridische handelingen is Nederlands recht van toepassing.

15.2. Geschillen tussen ons en jou worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter in het gebied waar ons bedrijf is gevestigd. Als je een consument bent, kun je binnen 1 maand nadat we schriftelijk een beroep hebben gedaan op dit artikel kiezen om het geschil voor de bevoegde rechter volgens de wet te brengen.

Een greep uit mijn klantenkring

blank blank blank blank blank blank blank blank blank
Wie je nog meer voorgingen...

Privacyvoorkeur centrum